W dniu 31 marca 2023 roku Rada Gminy Susiec podjęła Uchwałę Nr XXIX/270/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Susiec.

Treść Uchwały

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Konsultacje społeczne stanowią nierozerwalny element procesu opracowywania wszelkich dokumentów strategicznych. Pozwalają one na zapoznanie się ze społecznym odbiorem danego dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona osób, których dany dokument bezpośrednio dotyczy. Uczestnicy konsultacji społecznych poprzez zgłaszanie uwag i opinii mają możliwość wpływania na kształt danego dokumentu. Proces konsultacyjny zapewnia wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej użytecznych oraz realistycznych zapisów.


Gmina Susiec jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym przeprowadzono diagnozę i delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która miała na celu wskazać obszary, charakteryzujące się koncentracją problemów społecznych oraz gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowiskowych lub technicznych.


Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły.

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec

Wójt Gminy Susiec obwieszcza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy.
  Formularz zgłaszania uwag dostępny będzie od dnia 23 grudnia 2022r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 2. Zbierania uwag ustnych.
  Zbieranie uwag ustnych będzie możliwe od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.:
  1. w Urzędzie Gminy Susiec pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu,
  2. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 3. Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.
  Ankieta dostępna będzie od dnia 23.12.2022 r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl,
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 4. Otwartego spotkania konsultacyjnego ekspertów z mieszkańcami Gminy Susiec umożliwiającego prezentację głównych założeń i propozycji do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji.
  Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, w dniu 13 stycznia 2023 r. w godzinach 10.00-12.00, możliwe będzie indywidualne spotkanie z ekspertem.

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny będzie od dnia 23 grudnia 2022 roku:

   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym ugsusiec.bip.lubelskie.pl
   2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
   3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
   4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.

Wypełnione formularze zgłaszania uwag i ankiety konsultacyjne można przekazać:

   1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” lub „Formularz zgłaszania uwag"),
   2. drogą korespondencyjną na adres:Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec
   3. w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 13 stycznia 2023r.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

   • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania otwartego),
   • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 23 grudnia 2022 r. albo po dniu 31 stycznia 2023 r.

Załączniki:

 

Na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do wdrożenia i prowadzenia procesu rewitalizacji stanowią zadania własne Gminy. Gmina Susiec przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar może zostać wskazany jako obszar zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

 • gospodarczych (w szczególności niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw) lub
 • środowiskowych (w szczególności przekroczenie standardów jakości środowiska, obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska) lub
 • przestrzenno-funkcjonalnych (w szczególności niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej zły stan techniczny - degradacja, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych) lub
 • technicznych (w szczególności stan techniczny obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

Obszar cechujący się szczególną koncentracją wyżej wymienionych zjawisk, na którym Gmina zamierza prowadzić rewitalizację z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Nie może on być większy niż 20% powierzchni Gminy ani zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji mogą być podzielone na podobszary, które nie muszą posiadać wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z nich występowania koncentracji opisanych wyżej negatywnych zjawisk.

Zadaniem działań rewitalizacyjnych powinno być zwiększenie szans rozwojowych i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez kompleksowe przekształcenia fragmentów przestrzeni przy zachowaniu dziedzictwa materialnego i duchowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju. To skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.