Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: XXI Transgraniczny Festiwal PieÂśni o Roztoczu ? 31 lipca 2022 r. park im. Sylwestra ChĂŞciĂąskiego - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

XXI Transgraniczny Festiwal PieÂśni o Roztoczu ? 31 lipca 2022 r. park im. Sylwestra ChĂŞciĂąskiego

Organizatorami Festiwalu byli: Wójt Gminy Susiec ? Zbigniew Naklicki i Gminny Oœrodek Kultury w Suœcu reprezentowany przez Dyrektor Joannê Kowalczuk. Patronat honorowy obj¹³: Marsza³ek Województwa Lubelskiego ? Jaros³aw Stawiarski  i Starosta Tomaszowski ? Henryk Karwan.
Partnerzy Festiwalu: Lubelskie Smakuj ¯ycie!, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub., a Patronat medialny to: Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio ZamoœÌ, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, LGD ?Roztocze Tomaszowskie?.
Podczas Festiwalu odby³ siê gminny konkurs Piosenki o Roztoczu do którego zg³osi³o siê 6 zespo³ów z gm. Susiec: ?Kwiaty Roztocza? z £osiùca, ?Olszanka? z Wólki £osinieckiej, ?Jutrzenka? z Ciotuszy Nowej, ?Szumy? z Suœca, ?Parzanki? z Paar, ?Sopocka Nuta? z Majdanu Sopockiego. Komisja wy³oni³a 3 Laureatów do fina³owego konkursu: ?Kwiaty Roztocza?, ?Parzanki?, ?Olaszanka?.
W finale konkursu wziê³o udzia³ 11 zespo³ów: ?Wierszczyckie Echo? gm. Jarczów, ?Pojednanie? z Krynic, ?Parzanki?, ?Aleksandrowiacy?, ?Galicjanie?, ?Tyszowianie?,  ?Kwiaty Roztocza?, Zespó³ Ziemi Narolskiej, ?Dolinianki?, ?Olszanka?, ?Tomaszowiacy?.
Komisja w sk³adzie: Artur Sêpoch ? Wicedyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ? przewodnicz¹cy, Janusz Kiecana ?muzyk, dyrektor Zespo³u Szkó³ Publicznych w Suœcu, a zarazem dyrygent Orkiestry Dêtej w £osiùcu, Leszek Trzeœniowski ? Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w £aszczowie i ks. Rafa³ Kowalczuk ? wice dyrektor Katolickiego Radia ZamoœÌ, postanowi³a przyznaÌ nastêpuj¹ce miejsca: Kat. piosenka o Roztoczu: I miejsce Kapela Galicjanie , II miejsce Chór ?Tomaszowiacy?, III miejsce Zespó³ Pojednanie z Krynic i Wyró¿nienie Zespó³ ?Olszanka? z Wólki £osinieckiej; Kat. Piosenka ludowa:
I miejsce Zespó³ Aleksandrowiacy, II miejsce Zespó³ ?Parzanki? z Paar, III Zespó³ Ziemi Narolskiej i Wyró¿nienie  Zespó³ ?Wierszczyckie Echo? gm. Jarczów. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe statuetki, dyplomy, a najlepsi nagrody pieniê¿ne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lub. , Wójta Gminy Susiec i GOK Susiec.
Tego dnia swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas: Zygmunt Byra - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paùstwowych w Lublinie, Tomasz Machalski - Z-ca Dyrektora Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa reprezentuj¹cy Starostê Powiatu Tomaszowskiego, Tadeusz Suski - Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, st. asp. Jaros³aw Krupa -  Kierownik Posterunku Policji w Suœcu, Mieczys³aw Jasina ? Wiceprzewodnicz¹cy  Rady Gminy Susiec, Tomasz Skroban ? Sekretarz  Gminy Susiec,  Jana Kude³ka ? Skarbnik Gminy Susiec, Ryszard Teterycz  - Nadleœniczy Nadleœnictwa Józefów, Ewa Piwko-Witkowska - Prezes Lokalnej Grupy Dzia³ania ?Roztocze Tomaszowskie?, Marta Fus - Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Dzia³ania ?Roztocze Tomaszowskie?, W³adys³aw Bondyra - by³y wieloletni dyrektor GOK w Suœcu, a zarazem inicjator Festiwalu, Joanna Jamro¿ - Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Krynicach, so³tysi, radni, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzêdu Gminy Susiec, media.
 Na scenie zaprezentowali siê równie¿ Laureaci z 2021 r. Konkursu Piosenki o Roztoczu:  Zespó³ ?Grabowiczanki? z Grabowicy i Zespó³ ?Szuwarki? z Krynic. Nastêpnie odby³ siê Koncert artystki z Ukrainy ? Swiet³any Prytu³ko. Gwiazd¹ Festiwalu by³a Pani Krystyna Gi¿owska, a Gwiazd¹ Wieczoru Zespó³ Piêkni i M³odzi. PublicznoœÌ równie¿ bawi³a siê przy zespole  ?New York?, Menelaos i dj. Sweetu. Festiwalowi towarzyszy³y równie¿ stoiska twórców ludowych i wystawców oraz Kó³ Gospodyù Wiejskich
z gm. Susiec KGW Ciotusza Stara, KGW Super Trzynastka Paary, KGW S¹siadki £uszczacz i Ró¿a. Dodatkowo podczas Festiwalu zosta³a przeprowadzona zbiórka publiczna 2022/2667/OR ? Dla Dariusza Byry stra¿aka z OSP Grabowica gm. Susiec pod Patronatem Fundacji Parasol Roztocza.
ImprezĂŞ poprowadziÂł Krzysztof BoguĂą prezenter TVP Lublin wraz z Dyrektor GOK Susiec ? JoannÂą Kowalczuk.
Dziêkujemy instytucjom, firmom i osobom, które wspar³y finansowo lub rzeczowo nasz Festiwal, a byli to: Gmina Susiec, Województwo Lubelskie - Lubelskie Smakuj ¯ycie!, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Nadleœnictwo Józefów, Roman Rak Zak³ad Us³ugowo Produkcyjny  ?Roztocze? w Tomaszowie Lub., Dariusz i Rados³aw Koper ? Tom-net Tomaszów Lubelski, Wies³aw Byra ? Us³ugi transportowo ? sprzêtowe Susiec, Piotr Bujara ? Us³ugi tartaczne Susiec, Krzysztof Herda - Us³ugi Handlowo ? Transportowe i Tartaczne Susiec, Zdzis³aw Jachym ? P.H Chemia Hurt-Detal Tomaszów Lubelski, Wiktor Ha³asa ? Zak³ad Uboju i Przetwórstwa Miêsnego Kunki, Marcin Wyszyùski ? Szum Park Hotel & Restaurant, Lucyna i Bogdan Kozyra ? Pensjonat Sosnowe Zacisze Susiec; Wioletta Sobczak i Katarzyna Ostromêcka - Duet Bistro Susiec; Agnieszka Dziedzic ? Dom Wczasowy Lech Susiec; Mieczys³aw, Marek i Tomasz Szaluœ ? Hurtownia Roztocze Tomaszów Lubelski; Daniel Naklicki ? Oœrodek Wypoczynkowy  Roztoczanka Susiec; Spó³dzielnia Socjalna Arka ? Susiec; Piotr Naklicki i Wojciech Naklicki ? FHUW EUROCAMP Susiec; Jan Bondyra Paary; Magdalena i Dariusz Leùczuk ? gospodarstwo rolne Paary; Firma Adamex Bi³goraj.
PodziĂŞkowania kierujemy rĂłwnieÂż do wspaniaÂłej publicznoÂści za bycie z nami.
DziĂŞkujemy osobom i instytucjom, ktĂłre pomogÂły w organizacji Festiwalu.
Do zobaczenia za rok.
 
 
 
 
Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco