Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: Kulturalne Lato Filmowe z ChĂŞciĂąskim - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

Kulturalne Lato Filmowe z ChĂŞciĂąskim

Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu realizuje projekt Kulturalne Lato Filmowe z ChĂŞciĂąskim dofinansowane ze ÂśrodkĂłw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura Interwencje. Edycja 2022.

W ramach projektu 17 lipca 2022 r. w parku odby³a siê uroczystoœÌ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej wielkiemu mistrzowi kina - Sylwestrowi Chêciùskiemu oraz nadanie nazwy "Park im. Sylwestra Chêciùskiego" wraz z odczytaniem Uchwa³y Nr XXII/192/2022 podjêtej 29 marca 2022 roku przez Radê Gminy Susiec.

Przeciêcie wstêgi i ods³oniêcia tablicy dokonali: Wójt Gminy Susiec ? Zbigniew Naklicki, syn re¿ysera - Igor Chêciùski, siostra cioteczna re¿ysera - Anna Bartosiewicz, pe³ni¹cy obowi¹zki Przewodnicz¹cego Rady Gminy Susiec - Mieczys³aw Jasina oraz Sekretarz Gminy Susiec - Tomasz Skroban.  

W tym dniu niespodziankÂą dla rodziny reÂżysera byÂło otrzymanie pamiÂątkowego srebrnego dukata, albumu fotograficznego oraz kwiatĂłw.

Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y regionalne: "Kwiaty Roztocza" z £osiùca, "Szumy" z Suœca, "Olszanka" z Wólki £osinieckiej i "Parzanki" z Paar. Prawdziw¹ uczt¹ dla ducha okaza³ siê koncert Zespo³u Kameralnego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namys³owskiego w Zamoœciu, a na zakoùczenie imprezy wyst¹pi³ Zespó³ LORD TL.

Tego dnia rĂłwnieÂż zostaÂło ogÂłoszone rozstrzygniĂŞcie konkursu: "SÂłowem malowane" w kategorii literackiej i plastycznej z wrĂŞczeniem nagrĂłd rzeczowych. Konkurs literacki I miejsce Bartosz ÂŁasocha ZSP Susiec, II DobrosÂława Koper NSP w ÂŁuszczaczu i III Aleksandra Kijko ? SP w ÂŁosiĂącu. PrzewodniczÂącÂą komisji byÂła Urszula Bartoszek, a czÂłonkami Barbara Jarczak, Joanna Kowalczuk i GraÂżyna Jarosz.

Du¿¹ dawkê dobrego humoru zaprezentowali uczestnicy konkursu prezentuj¹c scenki nawi¹zuj¹ce do kultowych filmów Chêciùskiego. Komisja na czele z przewodnicz¹cym komisji ? Igorem Chêciùskim oraz cz³onkami: Wójtem Gminy Susiec ? Zbigniewem Naklickim, Urszul¹ Bartoszek i Barbar¹ Jarczak jednog³oœnie przyznali nastêpuj¹ce miejsca oraz nagrody finansowe: I miejsce KGW Niezapominajki z Rybnicy ? 550z³, II M³odzie¿ z Oseredka ? 450z³, III Klub Seniora z gm. Susiec ? 400z³ i wyró¿nienia dla m³odzie¿y z £uszczacza i grupy artystycznej z Ró¿y nagrody po 300z³. Warto dodaÌ, ¿e nagrody rzeczowe i pieniê¿ne dofinansowane zosta³y ze œrodków MKiDN.

Na imprezie mo¿na by³o skosztowaÌ regionalnych smako³yków przygotowanych przez Ko³a Gospodyù Wiejskich z Suœca, Wólki £osinieckiej i Huty Szumy czy podziwiaÌ rêkodzie³o twórców i wystawców.  

Wieczorem przed g³ówna projekcj¹ filmowa ?Wielki Szu? zosta³a wyœwietlona dyplomowa etiuda Sylwestra Chêciùskiego -Cz³owiek nie umiera -1955, któr¹ otrzymaliœmy od syna re¿ysera Igora Chêciùskiego.

Patronat Honorowy zostaÂł objĂŞty przez: MarszaÂłka WojewĂłdztwa Lubelskiego ? JarosÂława Stawiarskiego oraz StarostĂŞ Powiatu Tomaszowskiego ? Henryka Karwana

Partnerami projektu sÂą: Parafia pw. ÂŚw. Jana Nepomucena w SuÂścu, UrzÂąd Gminy w SuÂścu, Pensjonat Sosnowe Zacisze w SuÂścu, OÂśrodek Wczasowy Roztoczanka ? Susiec i Park Szumy Hotel & Restaurant w SuÂścu.

Patronat medialny to: Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio ZamoœÌ, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia i Lokalna Grupa Dzia³ania ?Roztocze Tomaszowskie? .

ImprezĂŞ poprowadziÂła Joanna Kowalczuk ? Dyrektor GOK Susiec.

Wszystkim osobom zaangaÂżowanym w organizacjĂŞ imprezy i kaÂżdemu z osobna dziĂŞkujemy.


Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco