Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: UroczystoœÌ patriotyczno-religijna upamiĂŞtniajÂąca 79. ROCZNICÊ BITWY POD RÓ¯¡ - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

Uroczysto¶æ patriotyczno-religijna upamiêtniaj±ca 79. ROCZNICÊ BITWY POD RÓ¯¡

5 czerwca 2022 r. odby³a siê uroczystoœÌ patriotyczno ? religijna upamiêtniaj¹ca 79-t¹ rocznicê bitwy pod Ró¿¹ oraz pomordowanych mieszkaùców Ró¿y i £uszczacza w czasie II wojny œwiatowej.
Organizatorami uroczystoÂści byli: WĂłjt Gminy Susiec ? Zbigniew Naklicki, ZwiÂązek KombatantĂłw RP i BWP ? KoÂło Gminne w SuÂścu, Proboszcz Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Krasnobrodzie ? ks. praÂłat dr Eugeniusz Derdziuk.
UroczystoœÌ rozpoczêto Hymnem Paùstwowym przy dŸwiêkach Orkiestry Dêtej z £osiùca pod batut¹ Janusza Kiecany.
NastĂŞpnie WĂłjt Gminy Susiec ? Zbigniew Naklicki odczytaÂł rys historyczny w ktĂłrym przytoczyÂł tragediĂŞ tego miejsca i zaznaczyÂł, ÂżebyÂśmy wspĂłlnie dokÂładali wszelkich staraĂą, by wiedza o tym miejscu i ludziach nie zginĂŞÂła, a byÂła przekazywana mÂłodym pokoleniom i utrwalana w ich pamiĂŞci.
Potem w imieniu organizatorów jak i swoim przywita³ goœci, którzy przyjêli zaproszenie, a swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Wiceminister Sprawiedliwoœci, Podsekretarz Stanu - Marcin Romanowski,  Dyrektor Delegatury Urzêdu Wojewódzkiego w Zamoœciu - Monika Zawiœlak reprezentuj¹ca Wojewodê Lubelskiego, Dyrektor Delegatury w Zamoœciu - Mariusz T³uczek reprezentuj¹cy Marsza³ka Województwa Lubelskiego,  Przewodnicz¹cy Rady Gminy Susiec wraz z radnymi i so³tysami ? Leszek Wa¿ny, Radny Rady Powiatu Tomaszowskiego - Tadeusz Suski, Wicestarosta Powiatu Zamojskiego ? Witold Marucha,  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paùstwowych w Lublinie ?  Zygmunt Byra,  Z-ca Dyrektora Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa - Tomasz Machalski reprezentuj¹cy Starostê Powiatu Tomaszowskiego, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamoœciu -  Pp³k Stanis³aw Styczyùski, Kierownik Posterunku Policji w Suœcu ? st. asp. - Jaros³aw Krupa reprezentuj¹cy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, Burmistrz Miasta i Gminy Lubycza Królewska ? Marek £uszczyùski, Sekretarz Gminy Susiec -Tomasz Skroban, Skarbnik Gminy Susiec - Jan Kude³ka,  Nadleœniczy Nadleœnictwa Józefów - Ryszard Teterycz, Z-ca Nadleœniczego - Stanis³aw Stanibu³a reprezentuj¹cy Nadleœniczego  Nadleœnictwa Tomaszów Lubelski, Z-ca Nadleœniczego ? Jerzy B¹k i Leœniczy  Bogdan Kulczycki reprezentuj¹cy Nadleœniczego Nadleœnictwa Zwierzyniec,
wnuczki pp³k Franciszka Bart³omowicza: Alina Bart³omowicz ? Tulidowicz  i Maria Bart³omowicz ? Krystyniecka wraz z mê¿ami, Komendant Gminny OSP w Suœcu - Szczepan £asocha, Prezes Ko³a Gminnego Zwi¹zku  Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Suœcu ? Edward Trzeœniowski, Prezes Ogólnopolskiego Zwi¹zku ¯o³nierzy ?BCH? Ko³o Gminne w Krynicach ? Stefan Schab, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Ziemi Bi³gorajskiej ? Henryk Skubisz, Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK Okrêg Nisko-Stalowa Wola reprezentowali Bronis³aw Szuper i  Bronis³aw Kazik, Prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP Ko³o Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim ? Marian Skiba, Prezes Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Ko³o Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim ? Lucyna Rebizant,  Mieczys³aw Kawka -  autora ksi¹¿ki o Ró¿y, Dyrektor GOK Susiec ? Joanna Kowalczuk, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Majdanie Sopockim ? Teresa Ha³asa, Dyrektor Szko³y Podstawowej w £osiùcu  - Anna Kijko, Dyrektor ? Janusz Kiecana i Wicedyrektor ZSP Susiec -Andrzej Rojek, Dyrektor Niepublicznej Szko³y Podstawowej w £uszczaczu  -Anna Rogowska,  a tak¿e Poczty Sztandarowe: Szkó³ z Suœca, £osiùca i Majdanu Sopockiego, Zwi¹zku Kombatantów RP i BWP z Suœca i Krynic, ŒZ¯ AK z Zamoœcia i Zarz¹du Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Suœcu, 29.DH ?Bursztynowy Szlak? z Majdanu Sopockiego oraz media. 
W nastĂŞpnej kolejnoÂści Proboszcz Parafii Rzymsko ? Katolickiej w Krasnobrodzie ? ks. praÂłat dr Eugeniusz Derdziuk odprawiÂł polowÂą MszĂŞ ÂŚw. w intencji pomordowanych.
PóŸniej g³os zabrali: Wiceminister Sprawiedliwoœci, Podsekretarz Stanu - Marcin Romanowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paùstwowych w Lublinie ?  Zygmunt Byra, wnuczka pp³k Franciszka Bart³omowicza: Maria Bart³omowicz ? Krystyniecka oraz Z-ca Dyrektora Wydzia³u Komunikacji i Drogownictwa - Tomasz Machalski reprezentuj¹cy Starostê Powiatu Tomaszowskiego.
Wkrótce potem wyst¹pili uczniowie z Niepublicznej Szko³y Podstawowej w £uszczaczu w programie s³owno ? muzycznym pod kierownictwem Teresy Puchacz, Agaty Dr¹¿ek i Moniki Ha³asy.
Na zakoĂączenie uroczystoÂści delegacje zÂłoÂżyÂły wieĂące, kwiaty i znicze przy pomniku ÂŻoÂłnierzy Armii Krajowej.
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczêstunek przygotowany przez Ko³o Gospodyù Wiejskich ?S¹siadki? £uszczacz i Ró¿a oraz mieszkaùców.
UroczystoœÌ poprowadzi³a Dyrektor GOK Susiec ? Joanna Kowalczuk.
DziĂŞkujemy wszystkim osobom zaangaÂżowanym w przygotowania.
 
Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco