Notice: Trying to access array offset on value of type null in /includes/classes/PHPFusion/Locale.inc on line 44
Aktualności: Noc MuzeĂłw - Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
  • Image 07
  • Image 08
  • Image 09
Gminny OÂśrodek Kultury w SuÂścu
Nawigacja
Gmina Susiec na Roztoczu
Powitanie
Witaj na oficjalnej stronie internetowej Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu.

Noc MuzeĂłw

Raz w roku, w maju, obchodzona jest  Noc Muzeów, która na stale wesz³a do kalendarza imprez kulturalnych w Polsce. W tê szczególn¹ noc instytucje kultury otwieraj¹ swoje drzwi dla tych wszystkich, którzy na co dzieù nie maj¹ czasu na odkrywanie tajemnic muzeów.
W naszym muzeum 21 maja w sobotnie popo³udnie równie¿ mia³a miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów, której organizatorem by³o Muzeum Po¿arnictwa w Oseredku, Wójt Gminy Susiec oraz Gminny Oœrodek Kultury w Suœcu. Na pocz¹tku wszystkich uczestników przywita³a Joanna Kowalczuk ? Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Suœcu i zaprosi³a najm³odszych do zabaw i animacji z Fundacj¹ ?Miasto dobrej zabawy?. Kolejnym punktem by³o rozstrzygniêcie i wrêczenie dyplomów w konkursie plastycznym skierowanym do dzieci i m³odzie¿y ze  szkó³ z terenu naszej gminy pt. ? Spotkajmy siê w Muzeum Po¿arnictwa w Oseredku ? stra¿ po¿arna w mojej gminie?. Ciep³e s³owa pad³y z ust Zbigniewa Naklickiego - Wójta Gminy Susiec, który pogratulowa³ laureatom oraz wszystkim bior¹cym udzia³ w konkursie.
W tym dniu zwiedzaj¹cy mieli mo¿liwoœÌ zwiedziÌ bezp³atnie wystawê po której oprowadzi³ st. kpt. Szczepan £asocha i opowiedzia³ o historii po¿arnictwa oraz o eksponatach znajduj¹cych siê w muzeum.
Dla uczestników przygrywa³a ?Kapela Be³¿ecka? oraz Zespó³ ?Sopocka Nuta? z Majdanu Sopockiego. Dodatkowymi atrakcjami by³ pokaz sprzêtu stra¿ackiego ?Dawniej i dziœ?, mo¿na by³o obejrzeÌ sprzêt bêd¹cy na stanie jednostki OSP Oseredek, jak równie u¿yÌ  dawnego sprzêtu, którym pos³ugiwali siê stra¿acy dawniej. W tym dniu równie¿ nie mog³o zabrakn¹Ì stoiska KGW ?Pere³ki Roztoczaùskie? z Oseredka ze swoimi smako³ykami.
W imieniu organizatorów dziêkujemy wszystkim uczestnikom i publicznoœci za bycie z nami  oraz wszystkim, którzy pomagali w organizacji Nocy Muzeów w Muzeum Po¿arnictwa w Oseredku.
 
 
 
 
 
Informator Turystyczny
Muzeum poÂżarnictwa w Oseredku
Najnowszy album
Polub nasz profil na Facebook
Bądź zawsze na bieżąco